Politika privatnosti

1. Uvodne napomene

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti Vaše privatnosti te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa. Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti. U tom smislu, iznimno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na adrese kako je navedeno niže u ovoj Politici privatnosti. Ovim putem Vas obavještavamo da smo u vidu sveopće zaštite osobnih podataka naše poslovanje uskladili sa svim zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: “GDPR“), kao i pripadajućeg Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018; dalje u tekstu: “Zakon“). Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovu detaljnu Politiku privatnosti, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informirati o (i) osobnim podacima koje prikupljamo, (ii) tome tko točno obrađuje Vaše osobne podatke, (iii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, (iv) prenošenju Vaših osobnih podataka drugim osobama ili eventualno u druge države i/ili međunarodne organizacije, (v) razdoblju u kojem obrađujemo Vaše osobne podatke, te (vi) Vašim izravnim pravima u pogledu obrade.

 
2. Definicije

Pojmovi korišteni u ovoj Politici privatnosti će imati sljedeće značenje:

Povreda osobnih podataka

Bilo kakvo kršenje sigurnosti ili privatnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Osobnim podatcima. Radi izbjegavanja svake dvojbe, navedeno uključuje bilo koju povredu uzrokovanu od strane zaposlenika, bilo koje osobe koja postupa po ovlaštenju Društva ili treće osobe.

 

Osobni podatak

Podrazumijeva svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („Ispitanik“) – pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.

 

Obrada

Svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 
3. Odnosi na koje se primjenjuje ova Politika privatnosti

Tijekom svakodnevnog poslovanja, Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. ulazi u veliki broj odnosa sa kupcima (potrošačima), tako i sa poslovnim partnerima te našim zaposlenicima. Iz tog razloga, potrebno je detaljno razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuju ove Obavijesti.

Slijedom navedenog, ova Obavijest se primjenjuje isključivo u sljedećim slučajevima:

– ako posjetite našu Internet stranicu;

– kada koristite našu Internet sranicu;

– ako nam se obraćate putem obrazaca na našoj web stranici na Kontakt – Merla te Kontakt – Tvornica tekstila Trgovišće ;

– ako dijelite oglase za našu Internet stranicu na za to primjenjivim web lokacijama;

– ako dostavljate osobne podatke prilikom dovršetka narudžbe proizvoda na našoj internetskoj stranici;

– kad nam se obraćate za zapošljavanje;

– ako nam se obratite putem e-maila u svrhu našeg poslovanja;

– ako nam pošaljete prijavu za posao u Tvornice tekstila Trgovišće d.o.o.;

– ako nam se na bilo koji drugi način javite u svrhu našeg poslovanja.

 
4. Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

U pogledu obrada osobnih podataka koje se navode u ovoj Politici privatnosti, trgovačko društvo Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. sa sjedištem u Velikom Trgovišću, Ulica dr. Stanka Pinjuha 16, OIB: 18749574621, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080680884 (“Društvo”) je voditelj obrade u smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. (“GDPR”).

 

5. Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas u okviru poslovnog odnosa kojeg ste s nama zasnovali kao kupac naših proizvoda. Podatke prikupljamo (i) kako bi mogli izvršavati obveze iz ugovora o kupoprodaji robe iz naše ponude kojeg smo s Vama sklopili, (ii) kako bi bili u mogućnosti ispuniti određene obveze koje je zakonodavac propisao za nas kao prodavatelja u odnosu na Vas kao potrošača, te (iii) podatke prikupljamo i na temelju određenih legitimnih interesa Društva.

Slijedom navedenog, u nastavku izlažemo osobne podatke koje obrađujemo, kao i svrhu za koju ih obrađujemo:

Ime i prezime i kontaktni podaci (uključujući adresu, email, broj telefona/mobitela)

 

Kako koristimo vaše podatke?

a) Vaše osobne podatke koristimo kako bismo s Vama, kao jednim od potencijalnih kupaca mogli dovršiti kupnju i finalizirati ponudu.

b) Vaše osobne podatke koristimo kada nam se obraćate s upitima vezano za ponudu, karakteristike robe, pružanja usluga i slično. Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu kupnje (sklapanja ugovora).

c) Vaše osobne podatke koristimo kako bismo s Vama dovršili kupnju, obradili zaprimljene narudžbe, po potrebi Vas kontaktirali radi okolnosti važnih za izvršenje ugovora, izdali Vam račun i isporučili kupljenu robu te po potrebi izdali potrebne isprave i deklaracije sukladno poreznim i/ili carinskim propisima.

d) Vaše osobne podatke možemo koristiti ukoliko su oni sadržani i čine dio evidencije koju imamo zakonsku obvezu voditi.

e) Vaše osobne podatke mogu se koristiti i obrađivati putem uređaja za videonadzor koji su postavljeni sa svrhom zaštite sigurnosti i imovine društva, radnika i posjetitelja.

 

Zašto ih uopće koristimo?

a) Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu kupnje (sklapanja ugovora).

b) Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu kupnje (sklapanja ugovora).

c) Svrha ovog procesa je izvršenje ugovora o kupoprodaji.

d) Svrha ovog procesa je vođenje zakonom propisanih evidencija.

e) Svrha ovog procesa je zaštita sigurnosti i imovine društva.

 

Pravna osnova

a) Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st. 1., t. b. GDPR).

b) Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st. 1., t. b. GDPR).  

c) Izvršenje ugovora o kupoprodaji (članak 6., st. 1., t. b. GDPR).

d) Poštivanje pravnih obveza voditelja obrade (članak 6., st. 1., t. c. GDPR).

e) Legitimni interesi voditelja obrade (članak 6. st. 1., t. f. GDPR).

 

6. Newsletter

Na našoj internetskoj stranici možete se prijaviti na newsletter putem gumba “Prijava” pritom unosite određene osobne podatke (ime, prezime i e-mail adresu). Nakon unosa osobnih podataka kliknite na gumb “Prijava”. Prilikom unošenja osobnih podataka imajte na umu da ste dužni dostaviti točne i istinite podatke. Nakon što ste unijeli osobne podatke i kliknuli na gumb “Prijava”, primate e-mail u kojem se potvrđuje da ste se prijavili na newsletter. Pritom nam je potrebna Vaša privola za obradu osobnih podataka putem newslettera. S time u vezi prikazat će vam se skočni prozor u kojem ćete imati mogućnost izbora izjasniti se slažete ili ne slažete s time da se osobni podaci prikupljaju u svrhu newslettera. Označavanjem pojedinog okvira da li se slažete ili ne slažete jasno signalizirate svoju želju da ste suglasni ili niste da se vaši osobni podaci prikupljaju isključivo za potrebe newslettera. Privola koju ste dali prijavom na newsletter je dobrovoljna i u svako doba je možete povući s budućim učinkom. Primanje newslettera u svako doba na jednostavan način također možete odjaviti direktno putem linka za odjavu koji se nalazi u samom newsletteru.

 

7. Prenošenje vaših osobnih podataka

Ovisno o vrsti Vaše interakcije s Društvom, određene osobne podatke ćemo razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.

Slijedom navedenog, Društvo će, ovisno o situaciji, moguće razmjenjivati osobne podatke sa sljedećim kategorijama osoba:

– Našim poslovnim partnerima – to kako bismo izvršili zatraženu uslugu koju ste Vi od nas zatražili. Naši će partneri koristiti osobne podatke samo u opsegu i u svrhu naloga koji su dobili od Društva ili prema pravilima koje su sami odredili kao voditelji obrade osobnih podataka.

– U slučaju potrebe, trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to (i) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (ii) kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela, (iii) kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabne i nezakonite aktivnosti, (iv) kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika ili (v) ako je to potrebno uslijed tužbi i drugih pravnih zahtjeva.

– Svim drugim osobama, ako smo za takvu vrstu razmjene zaprimili Vašu izričitu privolu ili smo na to obvezni temeljem prisilnog propisa ili za to imamo legitimni interes.

Iznimno, u slučaju statusnih promjena Društva (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.

Konačno, upućujemo Vas da prilikom Vaše komunikacije s nama putem društvenih mreža (npr. Facebook, LinkedIn, Instagram) Društvo osobne podatke koje ste podijelili s tim društvenim mrežama ne obrađuje na bilo koji drugi način osim kako je naprijed navedeno. Također, Društvo te podatke ne prenosi niti jednoj drugoj osobi osim eventualno naprijed navedenima. Upućujemo Vas da svrhu i način obrade osobnih podataka na navedenim društvenim mrežama provjerite čitanjem obavijesti o obradi osobnih podataka koje su takvi voditelji obrade objavili na svojim web lokacijama. U slučaju bilo kakvih pitanja obratite nam se na e-mail adresu kako je navedena niže u ovoj Izjavi o privatnosti.

 
8. Razdoblje pohrane vaših osobnih podataka

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

Iznimno, u određenim slučajevima ćemo možda imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Primjerice, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina.

Zaključno Vas također obavještavamo da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u posjedu Društva. Upute o načinu ostvarivanja Vaših prava detaljno su izložene u odjeljku “Vaša prava”.

 

9. Vaša prava

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnim podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema Društvu.

Radi se o sljedećim pravima:

– Pravo tražiti obavijest obrađuje li Društvo Vaše podatke te ako da, zatražiti detaljne informa cije o samoj obradi;

– Pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da Društvo napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku;

– Pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje posjedujemo;

– Pravo tražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke koje posjedujemo;

– Pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka;

– Pravo tražiti da Vaše osobne podatke koje posjedujemo prenesemo drugom voditelju obrade u strukturiranom i strojno čitljivom obliku;

– Pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane Društva, osobito u pogledu eventualnog izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu Društva i automatizirane obrade;

– Pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli;

– Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

– u Hrvatskoj Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, [email protected], tel: 01 4609-000

 

U slučaju da želite aktivirati bilo koje od gore navedenih prava (osim zadnjeg), molimo da kontaktirate koristeći podatke iz odjeljka “Kako nas možete kontaktirati?”. Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. slanjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta.

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu.

 

10. Kolačići

Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije i zanimljivije, ova stranica na Vaše računalo sprema malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja.

Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

 

Što je kolačić?

Kolačić je malena tekstualna datoteka koja se automatski sprema na Vaše računalo, tablet ili mobitel (“Uređaj”) kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internetskoj stranici koja je poslala kolačić ili internetskoj stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić omogućava da “zapamti” Vaš Uređaj.

Takvim “pamćenjem” postižu se različite funkcije. Omogućava se efikasna navigacija unutar web stranice, pamte se Vaše postavke (npr. jezik) za buduće posjete web stranice te se općenito nadograđuje njezina kvaliteta i atraktivnost. Ukratko, stranici se omogućava da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U tom pogledu, kolačićima se omogućuje da su reklame koje se prikazuju na internetu vezane uz vaše potrebe i interese.

Postoje različite vrste kolačića, međutim, možemo ih podijeliti u sljedeće dvije glavne podjele:

(i) Prema pošiljatelju kolačića: – Vlastiti kolačići (first-party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od strane naše web stranice;

– Kolačići treće strane (third party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od web stranice koja je drugačija od stranice koju ste posjeti.

(ii) Prema vremenu pohrane – Kolačići sesije – kolačići koji se automatski brišu nakon što zatvorite preglednik (browser);

– Trajni kolačići – kolačići koji ostaju pohranjeni na Uređaju, povezani na IP adresu Uređaja, najviše 30 dana. Oni omogućuju prepoznavanje Vašeg Uređaja prilikom sljedećeg posjeta web stranice. Korisnik može trajne kolačiće ukloniti ručno.

 

Korištenje kolačića

Naša web stranica koristi sljedeće vrste kolačića:

(i) Tehnički kolačići – radi se o kolačićima koji su nužno potrebni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili te kako bi naša web stranica uopće bila operabilna.

(ii) Analitički kolačići – radi se o kolačićima koji prate statističku posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane Google Analytics, HOTjar, Search console. .

(iii) Funkcionalni kolačići – radi se o kolačićima koji omogućavaju da Vas naša stranica prepozna te zapamti Vaše postavke kad ju ponovno posjetite (npr. jezik stranice)

(iv) Marketinški kolačići – radi se o kolačićima putem kojih prikupljamo određene podatke (podatke o Vašim posjetima našoj stranici, sadržajima koje ste gledali, poveznicama koje ste pratili itd.), a sve kako bismo Vam prezentirali marketinške sadržaje prilagođene Vašim interesima. Oni se mogu koristiti kako na samoj web stranici, tako i na prikazivačkim mrežama te kroz korištenje remarketinga.

Kada koristite našu internetsku stranicu možete također zaprimiti kolačić „treće strane“. Drugim riječima, treće osobe mogu prikupljati informacije putem kolačića i sličnih tehnologija (web beacons).

Upotrebom kolačića treće strane, u suradnji sa Društvom, prikazuju oglase Društva na web-lokacijama na cijelom internetu.

U slučaju da se implementacijom kolačića obrađuju neki Vaši osobni podaci, našu obradu temeljimo na članku 6., stavku 1. b i/ili f GDPR, odnosno nužnosti ispunjenja ugovora kojeg je ispitanik obrade stranka ili zaštite naših legitimnih interesa za optimalnim i efikasnim funkcioniranjem web stranice.

 

Kako onemogućiti kolačiće?

Korištenjem naše web stranice, pristajete da se na Vaš uređaji pohranjuju različite vrste kolačića. Međutim, u slučaju da želite izbrisati određene kolačiće i/ili spriječiti njihove pohranjivanje u nastavku su u kratkim crtama izložene upute kako to i učiniti.

Ako želite možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke Vašeg internetskog preglednika.

Budući da se preglednici međusobno razlikuju, način promjene postavki nije jednak. Slijedom navedenog, u nastavku je dana lista poveznica na kojima možete pronaći detaljnije informacije o promjeni postavki za pojedine preglednike:

Internet explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/topic/description-of-cookies-ad01aa7e-66c9-8ab2-7898-6652c100999d

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari
https://support.apple.com/hr-hr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Molimo obratite pozornost na činjenicu da su u slučaju neprihvaćanja kolačića moguća ograničenja određenih funkcija naše internetske stranice.

 

Dodatne informacije o kolačićima

Ako želite saznati više o kolačićima, dodatne informacije možete dobiti na sljedećim poveznicama:

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

http://www.allaboutcookies.org/

https://arc-rec-project.eu/wp-content/uploads/2021/01/Vodic-za-kolacice.pdf

 

Društvene mreže

Društvene mreže također mogu postavljati kolačiće na Vaše računalo. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvenu mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.

 

11. Kako nas možete kontaktirati?

Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka od strane Društva.

U tom pogledu, Društvo je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete u bilo kojem trenutku kontaktirati vezano uz sva pitanja obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava iz Uredbe.

Stoga, u slučaju da:

– Želite koristiti bilo koje od Vaših prethodno navedenih prava; ili

– Općenito imate bilo kakva pitanja, primjedbe ili sugestije u pogledu obrade osobnih podataka Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba, i to koristeći sljedeće kontakt podatke Službenika za zaštitu osobnih podataka

Email [[email protected]]

Naziv [Dražen Kolarek]

 

12. Promjene obavijesti o privatnosti

U svrhu usklađenja s zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa, ova Izjavu o privatnosti je ažurirana i izmijenjena dana 20. siječnja 2023.

Budući da je vjerojatno da će se protekom vremena mijenjati postojeći te moguće implementirati novi procesi obrade osobnih podataka, biti će potrebno izmijeniti ili nadopuniti ovu Izjavu o privatnosti. Izmijenjena ili dopunjena verzija Obavijesti biti će obavljena na stranici Društva odmah po njezinom donošenju.

U slučaju da napravimo značajne izmjene, o tome ćemo Vas jasno i pravovremeno obavijestiti kako biste mogli proučiti izmjene te samostalno odlučiti hoćete li nastaviti koristiti usluge Društva. Ovisno o vrsti obrade osobnih podataka, obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Društva.